ثبت دعوت از سخنران

  • ویژگی های مخاطبین

  • ویژگی های جلسه

  • :
  • در بعضی جلسات چند سخنران دعوت می شوند
  • چند ساله برگزار می شود
  • در صورت اینکه سال های قبل سخنران خاصی دعوت می شده